Xが復活して一番驚いたこと。

YOSHIKIと亀田父が同い年な事。
飛べ飛べ飛べ飛べ(中略)飛べ飛べぇ〜〜〜!!